Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SYSCONNECT

1. Algemeen

1.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn op aanbiedingen, leveranties en dienstverleningen van Sysconnect bij uitsluiting van toepassing, en worden overeenkomsten door Sysconnect uitsluitend aangegaan, onder toepasselijkheid van onderstaande algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen, prijzen, levertijden, overmacht en annulering

2.1. Aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk door Sysconnect anders aangegeven, dienen alle door Sysconnect verstrekte technische gegevens slechts ter oriëntatie en gelden slechts bij benadering.

2.3. Orders gelden eerst als door Sysconnect geaccepteerd en overeenkomsten ter zake komen tot stand per de verzenddatum van en als omschreven in de schriftelijke orderbevestiging van Sysconnect, tenzij de afnemer binnen 8 dagen na die datum schriftelijk bezwaar maakt.

2.4. Acceptatie van een order geschiedt steeds onder het voorbehoud van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer en, bij twijfel daaromtrent, resp. bij veranderingen daarin, onder het voorbehoud de opschortende voorwaarde (ook tijdens de uitvoering van de order) van door de afnemer te stellen zekerheid.

2.5. Tenzij anders is vermeld, gelden prijzen af magazijn Sysconnect, inclusief verzekering tegen verlies, schade of diefstal, exclusief vracht.

2.6. Met inachtneming van de ter zake bestaande wettelijke voorschriften, mogen prijsverhogende factoren voor Sysconnect, waaronder de welke voor Sysconnect ontstaan door toedoen/nalaten van de afnemer, door Sysconnect aan de afnemer worden doorberekend, indien als gevolg van die factoren een afwijking ontstaat met meer dan 2 percent vergeleken met de prijs genoemd in de orderbevestiging.

2.7. Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven. Voor overschrijding daarvan aanvaardt Sysconnect geen enkele aansprakelijkheid.

2.8. Tenzij Sysconnect zich bij overschrijding van de in de orderbevestiging aangegeven levertijd kan beroepen op overmacht, heeft de afnemer het recht om bij overschrijding van de aangegeven levertijd met meer dan 3 maanden en na het (schriftelijk) stellen van een redelijke termijn waarbinnen Sysconnect alsnog kan nakomen, de order (schriftelijk) te annuleren, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

2.9. Ingeval van overmacht, resp. bij omstandigheden die de normale gang van zaken in het bedrijf van Sysconnect belemmeren, heeft Sysconnect de keuze de uitvoering van de order op te schorten, dan wel de order te annuleren, in beide gevallen zonder dat Sysconnect kosten of schade in rekening worden gebracht.

3. Risico, vervoer en verzekering

3.1. Het risico van verlies, schade of diefstal van door de afnemer bestelde goederen, gaat op de afnemer over vanaf het ogenblik waarop de goederen aan de afnemer ter hand zijn gesteld, dan wel indien vervoer in opdracht van Sysconnect naar de afnemer is overeengekomen, vanaf het ogenblik waarop dit vervoer geëindigd is. Gedurende het vervoer in opdracht van Sysconnect zijn de goederen verzekerd tegen verlies, schade en diefstal. De afnemer is verplicht om in geval van verlies, schade, of diefstal daarvan terstond proces-verbaal te laten opmaken, dit p.v. binnen 3 dagen per aangetekend schrijven te zenden aan Sysconnect en zich verder ter zake te gedragen naar de aanwijzingen van Sysconnect en/of haar assuradeuren.

3.2. Sysconnect is gerechtigd niet tijdig afgehaalde goederen voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan en de ter zake verschuldigde kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

4. Montage/installatie

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle montage-, installatie- en opstellingswerkzaamheden voor rekening en risico van de afnemer.

4.2. Bij overeengekomen montage/installatie door Sysconnect blijven alle niet strikt tot de montage/installatie te rekenen kosten en werkzaamheden voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer dient er zorg voor te dragen dat de plaats waar gemonteerd/geïnstalleerd dient te worden daartoe gereed, geschikt of bereikbaar is, dat voldoende hulpmiddelen, zoals horizontaal/verticaal transport en energie, aanwezig zijn en dat Sysconnect haar montage-/installatiewerkzaamheden ongestoord gedurende de daguren kan verrichten. Door toedoen of nalaten van de afnemer ter zake veroorzaakte extra kosten zijn voor rekening van de afnemer.

4.3. De montage/installatie wordt geacht voltooid te zijn nadat de goederen in bedrijf zijn gesteld

5. Garantie

5.1. Indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Sysconnect heeft voldaan, verleent Sysconnect, uitsluitend voor verborgen gebreken, garantie op door Sysconnect geleverde nieuwe goederen voor zover en zolang de garantievoorwaarden van haar toeleveranciers daarin voorzien.

5.2. De garantie bestaat uitsluitend uit het, ter keuze van Sysconnect, gratis overgaan tot vervanging, hetzij uit creditering tot ten hoogste het bedrag van de marktwaarde ten tijde van de garantieclaim.

5.3. Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door breuk, normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onderhoud, of door wijzigingen/reparaties uitgevoerd door derden of de afnemer, zonder schriftelijke toestemming van Sysconnect

5.4. Een claim onder de garantie schort de betalingsverplichting niet op.

5.5. Een claim onder de garantie dient binnen een week na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Sysconnect te worden ingediend, bij gebreke waarvan geen garantie wordt verleend.

6. Betalingsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud en ontbinding

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onder voorbehoud van het recht voor Sysconnect om slechts tegen contante betaling of onder rembours te leveren, dient betaling uitsluitend rechtstreeks aan Sysconnect te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Een beroep op compensatie is niet toegestaan.

6.2. Bij gebreke van tijdige betaling per de vervaldatum, heeft Sysconnect het recht verder leveranties op te schorten of te annuleren en vervallen de door Sysconnect te geschieden verleende kortingen en garanties.

6.3. Bij gebreke van tijdige betaling per de vervaldatum is de afnemer vanaf die datum, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5 procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, terwijl alsdan tevens de door Sysconnect te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, deze laatste te stellen op minimaal 15 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 500,– voor rekening van de afnemer komen.

6.4. Geleverde goederen blijven eigendom van Sysconnect, totdat alle vorderingen van Sysconnect, uit welken hoofde dan ook, volledig door de afnemer zijn betaald.

6.5. Indien de afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt, over gaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Sysconnect het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan, ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en om reeds overgedragen goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en interesse. De afnemer verbindt zich in zodanige gevallen de goederen op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen, zoals het verschaffen van toegang tot de opslagruimte, tot het betreden waarvan de afnemer Sysconnect, door het aangaan van de overeenkomst ingevolge deze algemene voorwaarden, machtigt.

6.6. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Sysconnect, onverminderd haar recht nakoming te verlangen, het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de met de afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren en is de afnemer verplicht Sysconnect op haar eerste vordering volledig schadeloos te stellen. Sysconnect is gerechtigd om in zodanige gevallen te vorderen dat reeds geleverde goederen aan haar kosteloos worden geretourneerd.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Sysconnect nimmer gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade (waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfsschade als gevolg van storingen en/of defecten, derving van winst of inkomen, schade aan goederen van de afnemer of derden, schade als gevolg van vertragingen in de leverantie en/of de oplevering) door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor zover deze niet op haar algemene aansprakelijkheidsverzekering kan worden verhaald.

7.2. De afnemer verbindt zich Sysconnect te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot vergoeding van schade ontstaan als gevolg van door Sysconnect geleverde goederen of diensten.

8. Geschillen, toepasselijk recht

8.1. Tenzij ingevolge wettelijke bepalingen een andere Rechter bij uitsluiting bevoegd is, zullen alle geschillen welke voortvloeien uit door Sysconnect aangegane overeenkomsten, of uit deze algemene voorwaarden in eerste instantie, bij uitsluiting van iedere andere Rechter, worden beslist door de ter zake bevoegde Rechter te Haarlem.

8.2. Door Sysconnect aangegane overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands Recht.

8.3. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn of komen met bepalingen vastgesteld of vast te stelen door een daartoe bevoegde overheidsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de bepalingen als vervat in deze voorwaarden